کارکنان دانشکده

نام: حسن بیکس
سمت: مسئول امور عمومی
تلفن: داخلی 2913
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: محمد آقا نجاری
سمت: مسئول اطلاعات
تلفن: داخلی 2931
محل کار: اطلاعات - دانشکده فنی و مهندسی
نام: پروین حلواچیان
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: داخلی 2896
محل کار: معاونت آموزشی - دانشکده فنی و مهندسی
نام: ناهید موسوی
سمت: کارشناس کامپیوتر
تلفن: داخلی 2819
محل کار: گروه کامپیوتر - دانشکده فنی و مهندسی
نام: مهدی موتاب
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2929
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: ابراهیم رحمانی تبار
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2940
محل کار: کارگاه تراشکاری - دانشکده فنی و مهندسی
نام: مهرداد روشن صبح
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2942
محل کار: کارگاه جوشکاری و ورق کاری - دانشکده فنی و مهندسی
نام: ربابه عبدالخانی
سمت: کارشناس پژوهش
تلفن: داخلی 2912
محل کار: معاونت پژوهشی - دانشکده فنی و مهندسی
نام: فرخنده فرامرزی
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: داخلی 2981
محل کار: تحصیلات تکمیلی - دانشکده فنی و مهندسی
نام: سیدعلی سیدپور
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2920
محل کار: آزمایشگاه بتن

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:377  این هفته:4268  این ماه:19857  امسال:300318