کارکنان دانشکده

نام: جعفر عظیم زاده
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2927
محل کار: آزمایشگاه سازه - دانشکده فنی و مهندسی
نام: یعقوب قره جه داغی
سمت: کارشناس کامپیوتر
تلفن: داخلی 2840
محل کار: سایت کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
نام: رقیه قاضی لو
سمت: مسئول دبیر خانه
تلفن: داخلی 2911
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: مریم شیرزادیان
سمت: کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک - سیالات
تلفن: داخلی 2938
محل کار: آزمایشگاه انتقال حرارت - دانشکده فنی ومهندسی
نام: اعظم تفکر
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: 32755841 - داخلی 2986
محل کار: آموزش دانشکده فنی و مهندسی
نام: اکبر تقی نژاد
سمت: کارپرداز
تلفن: داخلی 2904
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: نادر گلستانی
سمت: مسئول اموال
تلفن: داخلی 2937
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: اکبر مهدی نژاد
سمت: نقشه برداری
تلفن: داخلی 2821
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: اسد کنار بروژی
سمت: مسئول آزمایشگاه الکترونیک 3
تلفن: داخلی 2967
محل کار: آزمایشگاه - دانشکده فنی و مهندسی
نام: فرهاد حسن زاده
سمت: مسئول دفتر
تلفن: 32773920 - داخلی 2898
محل کار: معاونت آموزشی - دانشکده فنی و مهندسی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:25  این هفته:4129  این ماه:19341  امسال:300165