کارکنان دانشکده

نام: مجید قنبر نانوا
سمت: مسئول آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2973
محل کار: آز فیزیک حرارت 1 دانشکده فنی و مهندسی
نام: فرهاد موسی نژاد
سمت: مسئول آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2972
محل کار: آز فیزیک حرارت 2 دانشکده فنی و مهندسی
نام: معروف الدین صالحی
سمت: مسئول آزمایشگاه
تلفن: داخلی 3014
محل کار: آز مدار 1 دانشکده فنی و مهندسی
نام: رحیم برزگری
سمت: مسئول آزمایشگاه
تلفن: داخلی 3010
محل کار: آز الکترونیک 3 دانشکده فنی و مهندسی
نام: حمید شهداد
سمت: مسئول آزمایشگاه
تلفن: داخلی 2973
محل کار: آز فیزیک 1 دانشکده فنی و مهندسی
نام: علی دلایی میلان
سمت: کارشناس کتابدار
تلفن: داخلی 2841
محل کار: کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی
نام: رحیم شیرازی نقده
سمت: مسسئول کتابخانه
تلفن: داخلی 2841
محل کار: کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی
نام: همت علیزاده
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن: داخلی 2906 مستقیم 32775660
محل کار:
نام: دوستعلی علیپور
سمت: خدمات
تلفن: -
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: علی پورقاسم
سمت: خدمات
تلفن: -
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:393  این هفته:4284  این ماه:19873  امسال:300334