اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق مخابرات

نام: دکتر نوری نیا
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دكتراي برق-مخابرات (میدان)
گروه آموزشی: برق مخابرات

j.nourinia@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 2906
نام: دکتر چنگیز قبادی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مخابرات
گروه آموزشی: برق مخابرات

ch.ghobadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 2834
نام: دکتر ماهرخ غنی شایسته
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی برق- مخابرات سیستم
گروه آموزشی: برق مخابرات

m.shayesteh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مهدی چهل امیرانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: برق مخابرات

m.amirani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مرتضی ولی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری الکترونیک
گروه آموزشی: برق مخابرات

mo.valizadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی
نام: مجید نیک زاد
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد نانوالکترونیک
گروه آموزشی: برق مخابرات

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2882

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:200  این هفته:8729  این ماه:31263  امسال:277735