اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق قدرت

نام: دکتر داریوش نظر پور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برق - قدرت
گروه آموزشی: برق قدرت

d.nazarpour@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 2875
نام: دکتر مرتضی فرسادی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برق
گروه آموزشی: برق قدرت

m.farsadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سجاد گلشن نواز
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برق قدرت
گروه آموزشی: برق قدرت

s.golshannavaz@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر بهروز طوسی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: برق قدرت

b.tousi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر وحید تلاوت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتري مهندسي برق قدرت
گروه آموزشی: برق قدرت

v.talavat@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 2837
نام: دکتر سجاد گلوانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: برق قدرت

s.galvani@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمد فرهادی کنگرلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی برق قدرت
گروه آموزشی: برق قدرت

m.farhadi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی ----
نام: دکتر فرناز صباحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای برق -کنترل
گروه آموزشی: برق قدرت

f.sabahi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: 2999

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:161  این هفته:8690  این ماه:31224  امسال:277696