اعضای هیات علمی گروه برق الکترونیک

نام: دکتر خیراله حدیدی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: برق الکترونیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر عبداله خویی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی الکترونیک
گروه آموزشی: برق الکترونیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر بهبود مشعوفی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری برق ( الکترونیک )
گروه آموزشی: برق الکترونیک
شماره تلفن: داخلی 2833
نام: دکتر ابراهیم عباسپور ثانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
گروه آموزشی: برق الکترونیک
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مرتضی موسی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی الکترونیک
گروه آموزشی: برق الکترونیک
شماره تلفن:
نام: دکتر سعید افرنگ
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی برق (نانوالکترونیک)
گروه آموزشی: برق الکترونیک
شماره تلفن:

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:162  این هفته:8691  این ماه:31225  امسال:277697