اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر میرعلی محمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حامد پاشازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
شماره تلفن:
نام: دکتر عباس آقایی نژاد میبدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی شیمی
گروه آموزشی: مهندسی شیمی
شماره تلفن:
نام: دکتر علی صمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
گروه آموزشی: مهندسی پلیمر
شماره تلفن:
نام: دکتر رضا بابازاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع گرایش صنایع
گروه آموزشی: صنایع
شماره تلفن:
نام: دکتر سمیه حسینی راد
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
گروه آموزشی: مهندسی پلیمر
شماره تلفن:
نام: دکتر حوریه محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:
نام: دکتر باهره تکیه معروف
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:
نام: دکتر عباس اسلامی حقیقت
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی ژئوتکنیک
گروه آموزشی: عمران
شماره تلفن:
نام: دکتر مهرداد شهباز
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی مواد
گروه آموزشی: مهندسی مواد
شماره تلفن:

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:27  این هفته:4131  این ماه:19343  امسال:300167