امروز

یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

نام: دکتر علیرضا مناف پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی سازه- زلزله
a.manafpour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.manafpour
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمد مناف پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
<p>m.manafpour@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.manafpour"><span style="color: #ff0000; font-size: large; line-height: 20.0063px;">صفحه شخصی</span></a></p>
شماره تلفن: داخلی
نام: مهندس عباس تیمورزاده
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه
<p>a.teymourzadeh@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.teymourzadeh"><span style="color: #ff0000; font-size: large; line-height: 20.0063px;">صفحه شخصی</span></a></p>
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر کاظم بدو
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ژئوتکنیک
<p>k.badv@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.badv"><span style="color: #ff0000; font-size: large; line-height: 1.538em;">صفحه شخصی</span></a></p>
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر حمید شیرمحمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران ( راه وترابری )
<p>h.shirmohammadi@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.shirmohammadi"><span style="color: #ff0000; font-size: large; line-height: 20.0063px;">صفحه شخصی</span></a></p>
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمدرضا شیدایی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران سازه
m.sheidaii@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.sheidaii
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر هادی بهادری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری ژئوتکنیک لرزه
<p>h.bahadori@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.bahadori"><span style="color: #ff0000; font-size: large; line-height: 20.0063px;">صفحه شخصی</span></a></p>
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سعید قلیزاده قلعه عزیز
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسي عمران در گرايش سازه
<p>s.gholizadeh@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.gholizadeh"><span style="color: #ff0000; font-size: large; line-height: 20.0063px;">صفحه شخصی</span></a></p>
شماره تلفن: 2881
نام: دکتر مهدی قنبرزاده لک
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری عمران - آب (محيط‌ زيست)
<p>m.ghanbarzadehlak@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghanbarzadehlak"><span style="color: #ff0000; font-size: large; line-height: 20.0063px;">صفحه شخصی</span></a></p>
شماره تلفن: داخلی
نام: خانم مهندس نینا قنبری قوشچی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
<p>n.ghanbari@urmia.ac.ir</p>
<p><a href="http://asatid.urmia.ac.ir/n.ghanbari">http://asatid.urmia.ac.ir/n.ghanbari</a></p>
شماره تلفن: داخلی

Pages