امروز

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷


گروه عمران

تاريخچه گروه عمران دانشگاه اروميه:

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اروميه در سال 1362 در ابتدای جاده نازلو(يعنی محل فعلی دانشکده هنر واقع در کيلومتر 5/1 بلوار دانشگاه جاده اروميه به سرو-) تحت عنوان «آموزشکده فنی» تاسیس گرديد و از بهمن ماه همان سال در دو رشتهکاردانی عمران روستایی و کاردانی الکترونیک شروع به پذیرش دانشجو نمود. اين آموزشکده تا تيرماه سال 1364 تحت مديريت دانشکده علوم دانشگاه اروميه قرار داشت و پس از آن مستقل شده و رياست آن به آقای دکتر آذرمنش محول گرديد. درسال 1367 و پس از اخذ مجوز تأسيس رشته مکانيک، آموزشکده فنی به دانشکده فنی و مهندسی ارتقاء پيدا کرد.

در خرداد ماه سال 1364، با جذب آقايان دکتر مردانی، مهندس حسامی افشار و مرحوم دکتر ثابت، بعنوان اعضای هيأت علمی آموزشکده فنی، پايههای گروه عمران با انتخاب اولين مدير گروه (دکتر مردانی) پیريزی گرديد. با اضافه شدن اعضای هيات علمی جديد در ساليان پس از آن و تجهيز آزمايشگاهها، بتدريج گرايشهای مختلف کارشناسی ارشد و دکتری در گروه عمران ايجاد شدند. در ساليان اخير گروه عمران با تأسیس شش گرایش کارشناسی ارشد و سه گرایش دوره دکترا شامل گرايش کارشناسی ارشد مهندسی سازه در سال 1377، گرايش کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنيک در سال 1378، گرايش کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی در سال 1386، گرايش کارشناسی ارشد مهندسی زلزله در سال 1388، گرايش کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری در سال 1390 و نهايتا گرايش کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست در سال 1394، همچنین تأسیس دورههای دکتری مهندسی سازه در سال 1387، دکترای ژئوتکنيک در سال 1392 و دکترای مهندسی آب و سازههای هیدرلیکی در سال 1393، رشد قابل ملاحظهای داشته و نسبت به توسعه وتکمیل زیر ساختهای آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی گروه، قدمهای بلند و موثری برداشته است. تشکيل و تجهيز آزمایشگاههای مکانیک خاک، هيدروليک، سازه، مصالح ساختمانی، تکنولوژی بتن، مقاومت مصالح و ژئوتکنيک زيستمحيطی و نيز کارگاههای جوشکاری و نقشهبرداری، از ديگر اقدامات گروه عمران دانشگاه اروميه بوده است. 

 

مسئولین گروه

مدير گروه              

دکتر علیرضا مناف پور 

معاون گروه 

دکتر نادر صولتی فر

آدرس پست الکترونیکی گروه عمران

civileng@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  داخلی 2848