امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

ترم  9۶1      (جدید)

 
 

برنامه هفتگی/ آزمایشگاهی

برنامه امتحانی

سرفصل دروس

دروس پیشنهادی 

کارشناسی 

 دریافت فایل  دریافت فایل

ورودی ۹۳ و ماقبل

ورودی ۹۴

ورودی ۹۵ و ما بعد

کارشناسی ارشد و دکتری 

دریافت فایل   دریافت فایل
 
 
 

 

 

 

http://www.oshida.ir/images/docs/000007/n00007494-b.jpg

 اسامی دانشجویان ممتاز