امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

اعلانات:

 

فایل دانلود 

برنامه ترم بندی پیشنهادی ورودی های 91 و ماقبل

برنامه ترم بندی پیشنهادی ورودی های 92 و به بعد

 
 اخبار گروه:

برنامه هفتگی ترم اول 97-96 اعلام شده است برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

 برنامه امتحانی ترم اول 97-96 اعلام شده است برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

 

رنامه هفتگی ترم دوم 96-95 اعلام شده است برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

برنامه امتحانی ترم دوم 96-95 اعلام شده است برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

 

برنامه هفتگی ترم اول 96-95 اعلام شده است برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

برنامه امتحانی ترم اول 96-95 اعلام شده است برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

 

 

برنامه هفتگی ترم اول 95-94 اعلام شده است برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

برنامه امتحانی ترم اول 95-94 اعلام شده است برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

 

برنامه هفتگی ترم دوم 95-94 اعلام شده است برای مشاهده اینجا کلیک کنید.

http://www.oshida.ir/images/docs/000007/n00007494-b.jpg

لیست دانشجویان برتر کارشناسی (شهریور 1394)

 لیست دانشجویان برتر کارشناسی ارشد (مهر1394)