امروز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

برنامه مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری سال 95 دانشکده فنی

 

رشته

مکان مصاحبه

ساعت

تاریخ

روز

مهندسی برق – کامپیوتر

 مهندسی معدن

مهندسی برق- قدرت

پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی، اتاق جلسات

9 صبح

95/2/25

شنبه

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، طراحی کاربردی، ساخت و تولید

پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی، اتاق جلسات

9 صبح

95/2/26

یکشنبه

مهندسی برق - الکترونیک

پردیس شهر دانشگاه ارومیه، پژوهشکده میکروالکترونیک

مهندسی برق – مخابرات میدان و سیستم

مهندسی عمران سازه، ژئوتکنیک، آب و سازه­های هیدرولیکی

پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی، اتاق جلسات

9 صبح

95/2/27

دوشنبه