امروز

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

تخلفات امتحانی شامل موارد زیر است

       الف ـ آوردن گوشی تلفن همراه به جلسة امتحان فارغ از آنکه دانشجو از آن استفاده کرده یا نه .

       ب ـ آوردن ماشین حساب، تبلت، رایانة شخصی یا هر ابزار دیگری که استاد درس همراه داشتن آن را غیر مجاز اعلام کرده است.

       پ ـ نگاه کردن به ورقة امتحانی یا پاسخنامة دانشجویان دیگر.

       ت ـ نشان دادن ورقة امتحان یا پاسخنامه به دانشجویان دیگر.

       ت ـ ایجاد سر و صدا و هر گونه رفتاری که جریان آزمون را دچار اخلال کند.

       ث ـ فرستادن فرد دیگری بجای خود در جلسة امتحان میان نیمسال یا پایان نیمسال .

       ج ـ عدم تحویل ورقه و پاسخنامة امتحان. 

       چ ـ آوردن کتاب و جزوه یا هرنوشتة دیگر به جلسة امتحان.