امروز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع: پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راهوترابری

عنوان: مطالعه ای پیرامون مهارت رانندگی، شیوه ی رانندگی و پارامترهای انسانی مرتبط با تصادفات رانندگی

اساتید راهنما: دکتر حمید شیرمحمدی - دکتر اسفندیار مردانی

اساتید داور: دکتر سعید تاروردیلو - دکتر مهدی قنبرزاده لک

دانشجو: معتصم سعیدیان

 

زمان :شنبه 1395/04/12 ساعت 11

مکان: دانشگاه ارومیه دانشکده فنی مهندسی، کلاس 202