امروز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع پاياننامه کارشناسی ارشد تبديل انرژی

عنوان: بررسی عددی افزايش انتقال حرارت و افت فشار در مبادله کن های حرارتی دولوله ای هليکال با استفاده از توربولاتور

اساتید راهنما: دکتر سيد مهدی پسته ای

دانشجو: ميلاد باباپور ساعتلو

 

زمان :دوشنبه 1395/04/28 ساعت 9

مکان: دانشگاه ارومیه دانشکده فنی مهندسی، کلاس 206