امروز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان جدیدالورودی مخابرات سیستم

انتخاب واحد ترم جاری باید به صورت زیر باشد

1- فرآیندهای تصادفی

2- پردازش تصویر

3- اختیاری

4- ریاضیات مهندسی پیشرفته

 

در ضمن دانشجویانی که درس DSP 1  را پاس نکرده اند باید این درس را به عنوان جبرانی اخذ نمایند.