امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

زمانبندی ثبت نام دانشجویان دکتری و ارشد دانشکده فنی

 

رشته مقطع زمان
مهندسی مکانیک - مهندسی عمران - مهندسی فناوری اطلاعات ارشد شنبه 95/06/27
مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات) - مهندسی معدن و مهندسی صنایع ارشد یک شنبه 95/06/28
تمام رشته ها دکتری دوشنبه 95/06/29