امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده فنی

زمان تمامی امتحانات نوبت صبح که در حوزه دانشکده فنی برگزار می شوند از ساعت ۹ به ساعت ۱۰ تغییر یافت.

تاکید می شود که فقط امتحاناتی که در دانشکده فنی برگزار می گردند شامل این تغییر می باشند.