امروز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

بسمه تعالی

 به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می رساند  که علاوه بر راهنمای تدوین پایان نامه  کارشناسی ارشد و رساله دکتری و فایل قالب مربوط به آن که در این صفحه قابل دسترسی می باشد می توانند سایر فایل های و فرم  های مورد نظر را از قسمت فرآیندها/فرم ها/ آئین نامه های سایت دانشگاه ارومیه به آدرس زیر دانلود نمایند

راهنمای تدوین پایان نامه  کارشناسی ارشد و رساله دکتری

  pdf   قالب  پایان نامه  کارشناسی ارشد و رساله دکتری

Doc  قالب  پایان نامه  کارشناسی ارشد و رساله دکتری