امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

بسمه تعالی 

به اطلاع پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی می رساند که جهت ثبت نام و تحویل مدارک طبق زمان بندی زیر مراجعه فرایند.

تاریخ

 روز

رشته

۹۶/۶/۲۱

سه شنبه

مهندسی عمران و مکانیک (کلیه گرایشها)

 ۹۶/۶/۲۲

چهارشنبه

مهندسی برق کلیه گرایش ها  و مهندسی معدن (کلیه گرایشها) و کامپیوتر (کلیه گرایشها) و صنایع (کلیه گرایشها) و نانو مواد (کلیه گرایشها)

 ۹۶/۶/۲۵

شنبه

کلیه رشته ها با تاخیر (فقط در صورتیکه دانشجو دلیل موجه برای عدم حضور طبق زمانبندی داشته باشد)