امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

بسمه تعالی

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دکتری کلیه ورودی ها منوط به نظر مثبت استاد راهنما می باشد. از دانشجویان عزیز تقاضامند است قبل از انتخاب واجد اینترنتی به اساتید راهنمای خود مراجعه فرمائید درغیر اینصورت انتخاب واحد انها مورد تایید آموزش قرار نخواهد گرفت.