امروز

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

بسمه تعالی

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دکترای کلیه ورودی ها منوط به نظر مثبت استاد راهنما می باشد. دانشجویان عزیز قبل از انتخاب واحد اینترنتی به اساتید راهنمای خود مراجعه فرمائید، درغیر اینصورت انتخاب واحد انها مورد تایید آموزش قرار نخواهد گرفت.