امروز

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

دکتر حسین شوکتی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه به عنوان داور برتر مجله «Thin-Walled Structures» موسسه  elsevier در سال 2017 انتخاب شد. http://news.urmia.ac.ir/node/319