امروز

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان دکترای تخصصی دانشکده فنی و مهندسی می رساند که با توجه به به روزرسانی سیستمهای موجود در سایت دکترا در تاریخ 97/11/15، لازم است دانشجویان محترم تا تاریخ مذکور نسبت به برداشت اطلاعات ذخیره شده خود اقدام نمایند. بدیهی است که پس از تاریخ مذکور عواقب حذف اطلاعات به عهده خود دانشجو خواهد بود.