امروز

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰
گروه مهندسی شیمی
گروه مهندسی شیمی
گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی شیمی

مدیر گروه
دکتر عباس آقائی نژاد میبدی
دکتری مهندسی شیمی
رتبه علمی:
دانشیار
a.aghaeinejad@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی شیمی
کارشناسی:
  1. مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد:
دکتری: