امروز

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر علی دنیوی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی سیستم ها
شماره تلفن
04431942867
دکتر چنگیز غیرتمند
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دكتراي مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942897
دکتر فرنوش حاجی زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی معدن
مدرک تحصیلی
دكترای زمين شناسي (ژئوشيمی سنگهای رسوبی)
شماره تلفن
04431942889
دکتر مجید عباسعلیزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی مکانیک
شماره تلفن
04431942954
دکتر مقصود سلیمانپور
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای مهدسی صنایع
شماره تلفن
04431942847
دکتر حبیب سعید منیر
مرتبه علمی
استاد بازنشسته
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942836
دکتر سعید تاروردیلو
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942835
دکتر حسین شوکتی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942870
دکتر میرعلی محمدی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942869
دکتر علیرضا مناف پور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی زلزله
شماره تلفن
04431942873

Pages