امروز

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر داریوش نظرپور
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
دانشکده
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر جواد نوری نیا
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
دانشکده
مدرک تحصیلی
دکترای برق مخابرات - میدان
شماره تلفن
2906
دکتر علی دنیوی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی سیستم ها
شماره تلفن
04431942867
دکتر مقصود سلیمانپور
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای مهدسی صنایع
شماره تلفن
04431942847
دکتر رضا بابازاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی صنایع
شماره تلفن
04431942849
دکتر سعید فضایلی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی مهندسی صنایع
شماره تلفن
دکتر محمدجواد آذرهوش
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی شیمی
شماره تلفن
04431942893
دکتر عباس آقائی نژاد میبدی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی شیمی
شماره تلفن
04431942865
دکتر حسین شوکتی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942870
دکتر کاظم بدو
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942880

Pages