امروز

دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر جواد نوری نیا
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
دانشکده
مدرک تحصیلی
دکترای برق مخابرات - میدان
شماره تلفن
2906
دکتر داریوش نظرپور
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
دانشکده
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر علی دنیوی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی سیستم ها
شماره تلفن
04431942867
دکتر مقصود سلیمانپور
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای مهدسی صنایع
شماره تلفن
04431942847
دکتر یلدا کاتبی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی صنایع
شماره تلفن
04431942848
دکتر محسن صدرالدینی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی پلیمر
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی مهندسی پلیمر
شماره تلفن
دکتر رضا بابازاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی صنایع
شماره تلفن
04431942849
دکتر سعید فضایلی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی صنایع
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی مهندسی صنایع
شماره تلفن
دکتر حسین شوکتی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942870
دکتر کاظم بدو
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی عمران
شماره تلفن
04431942880

Pages