امروز

سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

کارکنان دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن

آقای شکری

آموزش

مسئول کلاسها

31942987

کارشناس محترم گروه های مواد و معدن

آموزش

کارشناس محترم گروه های مواد و معدن

31942989

خانم محسنی آذر

آموزش

کارشناس محترم گروههای مکانیک و شیمی

31942985

اکبر مهدی نژاد

کارشناس نقشه برداری

کارشناس نقشه برداری

04431942821

وحید محبی

آزمایشگاه معدن

کارشناس آزمایشگاه معدن

04431942969

آرش عسکری

آزمایشگاه بتن

کارشناس آزمایشگاه بتن

04431942920

ناصر حسین پور

آزمایشگاه بتن

کارشناس آزمایشگاه بتن

04431942920

ابراهیم رحمانی تبار

کارشناس تراشکاری و جوشکاری

کارشناس تراشکاری و جوشکاری

04431942940

کریم جلیلی

آموزش دانشکده

کارشناس آموزش

04431942985

آقای سالار محمدزاده

آموزش دانشکده

کارشناس گروه های عمران و پلیمر

04431942987

رضا مهدیزاده

کتابخانه دانشکده

مسئول کتابخانه

04431942841

شهلا سروری

امور مالی

مسئول امور مالی

04432773483

احد نریمانی

کارپردازی

کارپردازی

04432773483

مهدی موتاب

آزمایشگاه معدن

کارشناس آزمایشگاه

04431942929

ربابه عبدالخانی

معاونت پژوهشی

کارشناس پژوهش

04431942912

جعفر عظیم زاده

آزمایشگاه سازه

کارشناس آزمایشگاه

04431942927

رقیه قاضی لو

دبیرخانه

مسئول دبیر خانه

04431942911

مریم شیرزادیان

کارشناس آزمایشگاه هیدرولیک

کارشناس آزمایشگاه هیدرولیک

04431942938

اعظم تفکر

آموزش

مسئول آموزش

04431942901

حمید شهداد

آزمایشگاه فیزیک 1

مسئول آزمایشگاه

044319422973

همت علیزاده

دفتر ریاست دانشکده

مسئول دفتر ریاست

04432775660

دوستعلی علیپور

آزمایشگاه زیست محیطی

خدمات

04431942975