امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

کارکنان دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن

جواد شتربان زاده

کتابخانه دانشکده

کتابدار

04431942842

میثم آقائی

دانشکده فنی مهندسی

کارشناس فناوری اطلاعات و مسئول سایت

04431942962

ذوالفقار قربانی

ریاست دانشکده

آبدارخانه

نعمت نوبخت

آزمایشگاه شکل دهی ورق- کارگاه ترشکاری

کارشناس آزمایشگاه- تراشکاری

04431942940

امیر علیپور

کارگاه جوشکاری- آزمایشگاه مقاومت مصالح

کارشناس آزمایشگاه- جوشکاری

04431942942

احسان تیموری کهریز

آزمایشگاه شیمی

کارشناس آزمایشگاه مهندسی شیمی

04431942967

کارشناس آزمایشگاه مواد

آزمایشگاه مواد متالوژی

کارشناس آزمایشگاه مواد

متصدی دبیرخانه و دفتردار

ریاست دانشکده

متصدی دبیرخانه و دفتردار

04431942910

سینا عسل دوست

آزمایشگاه پلیمر-شیمی

کارشناس آزمایشگاه پلیمر

سجاد شکری

آموزش

مسئول کلاسها

04431942982

سمیرا محسنی آذر

آموزش

کارشناس محترم گروههای مکانیک و شیمی

04431942985

اکبر مهدی نژاد

کارگاه نقشه برداری

کارشناس نقشه برداری

04431942974

وحید محبی

آزمایشگاه معدن

کارشناس آزمایشگاه معدن

04431942928

آرش عسکری

آزمایشگاه بتن

کارشناس آزمایشگاه بتن

04431942920

سالار محمدزاده

آموزش دانشکده

کارشناس گروه های عمران و پلیمر

04431942987

رضا مهدی زاده

کتابخانه دانشکده

مسئول کتابخانه

04431942842

مهدی موتاب

آزمایشگاه معدن

کارشناس آزمایشگاه بتن

04431942978

کارشناس پژوهش

معاونت پژوهشی

کارشناس پژوهش

04431942912

جعفر عظیم زاده

آزمایشگاه خاک- سازه

کارشناس آزمایشگاه

04431942903

مریم شیرزادیان

آزمایشگاه هیدرولیک

کارشناس آزمایشگاه هیدرولیک

04431942938

اعظم تفکر

آموزش

رئیس آموزش

04431942901

حمید شهداد

آزمایشگاه فیزیک 1

مسئول آزمایشگاه

044319422973

همت علیزاده

ریاست دانشکده

مسئول امور عمومی

04432775660