امروز

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰
گروه مهندسی معدن
مهندسی معدن

گروه مهندسی معدن

مدیر گروه
دکتر سیف الدین موسی زاده
دکتری تخصصی
رتبه علمی:
استادیار
s.moosazadeh@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی معدن
کارشناسی:
  1. مهندسی معدن - استخراج معدن
کارشناسی ارشد:
  1. مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
  2. مهندسی معدن - تونل و فضاهای زیرزمینی
  3. مهندسی معدن - اکتشاف معدن
  4. مهندسی معدن - استخراج معدن
دکتری:
  1. مهندسی معدن - اکتشاف معدن