امروز

دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

شماره تماس با مسئولین دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

رئیس دانشکده

2906

32775660

32773591

2

معاونت آموزشی

2898

32775841

 

4

معاونت پژوهشی

3004

 

 

5

آقای فریدونی - مسئول آموزش

 2901

31942901

 

6

خانم تفکر (عمران - پلیمر)

 2987

3194297

 

7

آقای جلیلی (مواد - معدن)

 2985

31942985