امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

شماره تماس با مسئولین دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

رئیس دانشکده

2910

32775660

32773591

2

معاونت آموزشی

2909

32775841

 

4

معاونت پژوهشی

3004

 

 

5

خانم تفکر - مسئول آموزش

 2901

31942901

 

6

آقای سالار محمدزاده (عمران - پلیمر)

 2987

31942987

 

7

خانم محسنی آذر (مکانیک - شیمی)

2985

31942985

 

8

کارشناس محترم گروه (مواد - معدن)

 2989

31942989

 

9

آقای شکری - مسئول کلاسها

2982

31942987