امروز

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

نحوه اجرای دوره کارآموزی تابستان 99 شامل:

فرم ثبت نام كارآموزي 99

فرم گزارش کارآموزی و فرم های ارزیابی

متن پیشنویس معرفی نامه کارآموز به واحد صنعتی

متن کارآموزي تابستان

 

پیوست