امروز

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

در ادامه شماره های مربوط به کارشناسان محترم آموزش دانشکده فنی، مهندسی، برق و کامپیوتر و همچنین مدیران محترم گروه های آموزشی، جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان قرار داده شده است.