امروز

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

بسم الله الرحمن الرحیم

برگزاری کرسی ترویجی با موضوع "اجرای اقتصاد مقاومتی در سیاستهای نفتی از طریق کاهش خام فروشی نفت"

امکان حضور آزاد برای تمامی دانشجویان عزیز بدون نیاز به ثبت نام قبلی

رایگان و با ارائه گواهی معتبر برای دانشجویان گرامی