امروز

سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

شـرایط و فرم ثبت نام متقاضیان بورس مذکور درسال 1403، در سامانه یکپارچه بورس دانشجویی سازمــان امـور دانشــجویان بـه آدرس ir.saorg.sib://https میباشـد. متقاضیان میتوانند با مراجعه به بخش بورس صنعت -بورس بنگاه هاي اقتصادي -شرکت ملی نفت ایران نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.