امروز

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

به منظور معرفی توانمندی ها و ظرفیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی، این دانشکده روز شنبه مورخ 12/03/1403 برای دومین بار در یک ماه گذشته پذیرای مدیران مدارس نمونه شهر ارومیه بود. در این بازدید ضمن معرفی رشته-گرایش های مقاطع مختلف، از تعدادی از آزمایشگاه ها و تجهیزات آموزشی-پژوهشی رشته های مختلف دانشکده فنی و مهندسی بازدید بعمل آمد تا بسترسازی های مناسب جهت جذب و ترغیب دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های فنی ومهندسی دانشگاه ارومیه از مدارس آغاز گردد.