امروز

شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران

مدیر گروه
دکتر علیرضا مناف پور
دکترای مهندسی زلزله
رتبه علمی:
استادیار
a.manafpour@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی عمران
کارشناسی:
  1. مهندسی عمران - عمران
کارشناسی ارشد:
  1. مهندسی عمران - سازه
  2. مهندسی عمران - ژئوتکنیک
  3. مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
  4. مهندسی عمران - زلزله
  5. مهندسی عمران - راه و ترابری
  6. مهندسی عمران - محیط زیست
دکتری:
  1. مهندسی عمران - سازه
  2. مهندسی عمران - ژئوتکنیک
  3. مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی