امروز

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

کارکنان دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن

نادر جعفرزاده

دانشکده فنی مهندسی، برق و کامپیوتر

مسئول امور عمومی

پروین حلواچیان

معاونت آموزشی

کارشناس آموزش

04431942901-04432755841

مهدی موتاب

آزمایشگاه کانی شناسی

کارشناس آزمایشگاه

04431942929

ابراهیم رحمانی تبار

کارگاه تراشکاری

کارشناس آزمایشگاه

04431942940

مهرداد روشن صبح

کارگاه جوشکاری و ورق کاری

کارشناس آزمایشگاه

04431942942

ربابه عبدالخانی

معاونت پژوهشی

کارشناس پژوهش

04431942912

جعفر عظیم زاده

آزمایشگاه سازه

کارشناس آزمایشگاه

04431942927

یعقوب قره جه داغی

سایت کامپیوتر

کارشناس کامپیوتر

04431942819

رقیه قاضی لو

دبیرخانه

مسئول دبیر خانه

04431942911

مریم شیرزادیان

آزمایشگاه انتقال حرارت

کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک - سیالات

04431942938

اعظم تفکر

آموزش

کارشناس آموزش

04432755841-04431942986

حمید شهداد

آز فیزیک 1

مسئول آزمایشگاه

04431942973

رحیم شیرازی

کتابخانه

مسئول کتابخانه

04431942841

همت علیزاده

دفتر ریاست

مسئول دفتر ریاست

04431942910

دوستعلی علیپور

آزمایشگاه زیست محیطی

خدمات

04431942906