امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

کارکنان دانشکده فنی و مهندسی

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن

حسن بیکس

دانشکده فنی و مهندسی

مسئول امور عمومی

داخلی 2913

محمد آقا نجاری

اطلاعات - دانشکده فنی و مهندسی

مسئول اطلاعات

داخلی 2931

پروین حلواچیان

معاونت آموزشی - دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس آموزش

داخلی 2896

ناهید موسوی

گروه کامپیوتر - دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس کامپیوتر

داخلی 2819

مهدی موتاب

دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس آزمایشگاه

داخلی 2929

ابراهیم رحمانی تبار

کارگاه تراشکاری - دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس آزمایشگاه

داخلی 2940

مهرداد روشن صبح

کارگاه جوشکاری و ورق کاری - دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس آزمایشگاه

داخلی 2942

ربابه عبدالخانی

معاونت پژوهشی - دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس پژوهش

داخلی 2912

فرخنده فرامرزی

تحصیلات تکمیلی - دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس آموزش

داخلی 2981

سیدعلی سیدپور

آزمایشگاه بتن

کارشناس آزمایشگاه

داخلی 2920

جعفر عظیم زاده

آزمایشگاه سازه - دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس آزمایشگاه

داخلی 2927

یعقوب قره جه داغی

سایت کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس کامپیوتر

داخلی 2840

رقیه قاضی لو

دانشکده فنی و مهندسی

مسئول دبیر خانه

داخلی 2911

مریم شیرزادیان

آزمایشگاه انتقال حرارت - دانشکده فنی ومهندسی

کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک - سیالات

داخلی 2938

اعظم تفکر

آموزش دانشکده فنی و مهندسی

کارشناس آموزش

32755841 - داخلی 2986

اکبر تقی نژاد

دانشکده فنی و مهندسی

کارپرداز

داخلی 2904

نادر گلستانی

دانشکده فنی و مهندسی

مسئول اموال

داخلی 2937

اکبر مهدی نژاد

دانشکده فنی و مهندسی

نقشه برداری

داخلی 2821

اسد کنار بروژی

آزمایشگاه - دانشکده فنی و مهندسی

مسئول آزمایشگاه الکترونیک 3

داخلی 2967

فرهاد حسن زاده

معاونت آموزشی - دانشکده فنی و مهندسی

مسئول دفتر

32773920 - داخلی 2898

مجید قنبر نانوا

آز فیزیک حرارت 1 دانشکده فنی و مهندسی

مسئول آزمایشگاه

داخلی 2973

فرهاد موسی نژاد

آز فیزیک حرارت 2 دانشکده فنی و مهندسی

مسئول آزمایشگاه

داخلی 2972

معروف الدین صالحی

آز مدار 1 دانشکده فنی و مهندسی

مسئول آزمایشگاه

داخلی 3014

رحیم برزگری

آز الکترونیک 3 دانشکده فنی و مهندسی

مسئول آزمایشگاه

داخلی 3010

حمید شهداد

آز فیزیک 1 دانشکده فنی و مهندسی

مسئول آزمایشگاه

داخلی 2973

Pages