امروز

سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
گروه مهندسی پلیمر
گروه مهندسی پلیمر

گروه مهندسی پلیمر

مدیر گروه
دکترمحبوبه محمدی
دکترای صنایع پلیمر
رتبه علمی:
استادیار
m.mohamadinasrabadi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی پلیمر
کارشناسی:
  1. مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
کارشناسی ارشد:
دکتری: