امروز

یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
گروه مهندسی پلیمر
گروه مهندسی پلیمر

گروه مهندسی پلیمر

مدیر گروه
دکتر علی صمدی
دکتری مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
رتبه علمی:
استادیار
al.samadi@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی پلیمر
کارشناسی:
  1. مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
کارشناسی ارشد:
دکتری: