امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

شماره تماس با مسئولین دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر جواد نوری نیا

رئیس دانشکده

31942906

32775660

32773591

2

آقای دکتر شیدایی

معاونت آموزشی

31942898

32773920

 

3

علی دلائی میلان

مسئول کتابخانه

31942377

 

 

4

آقای دکتر جفر مدار

معاونت پژوهشی

31942995

 

 

5

آقای دکتر چهل امیرانی

سرپرست تحصیلات تکمیلی

31942873