امروز

دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸
گروه مهندسی مواد
گروه مهندسی مواد
مهندسی مواد

گروه مهندسی مواد

مدیر گروه
دکتر باهره معروف
دکترای مهندسی مواد
رتبه علمی:
استادیار
b.marouf@urmia.ac.ir

رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی مهندسی مواد
کارشناسی:
  1. مهندسی مواد و متالوژی - متالوژی
کارشناسی ارشد:
دکتری: