امروز

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

صفحه دانلود گروه مهندسی برق  مخابرات
ردیف

موضوع دانلود

لینک دانلود

توضیحات

 1

 آشنایی با مهندسی برق - جلسه اول

 

 درس آشنایی با مهندسی برق

2

  آشنایی با مهندسی برق - جلسه دوم

 

 درس آشنایی با مهندسی برق

 3

  آشنایی با مهندسی برق - جلسه سوم

 

 درس آشنایی با مهندسی برق

4

  روش تحقیق ویژه مهندسی برق

درس آشنایی با مهندسی برق

5   آشنایی با مهندسی برق  درس آشنایی با مهندسی برق
6   مقالات ISI درس آشنایی با مهندسی برق
7   وای فای 1    درس آشنایی با مهندسی برق
8   وای فای 2    درس آشنایی با مهندسی برق
9   نیروگاههای برق    درس آشنایی با مهندسی برق
 10  موتورهای الکتریکی    درس آشنایی با مهندسی برق
 11  مهندسی پزشکی    درس آشنایی با مهندسی برق
12   مفاهیم پایه در مهندسی برق    درس آشنایی با مهندسی برق
13   ساختمان های هوشمند    درس آشنایی با مهندسی برق
14 خودروهای هیبریدی درس آشنایی با مهندسی برق
15 خانه های هوشمند درس آشنایی با مهندسی برق
16 ترانزیستور درس آشنایی با مهندسی برق
17 تاسیسات برق ساختمان درس آشنایی با مهندسی برق
18 انرژی های نو و تولید برق درس آشنایی با مهندسی برق
19 فایل نمونه برای تایپ ارائه درس آشنایی با مهندسی برق