امروز

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر باهره معروف
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی مواد
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی مواد
شماره تلفن
04431942947
دکتر حوریه محمدزاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی مواد
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی مواد
شماره تلفن
04431942946
دکتر مهرداد شهباز
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی مواد
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی مواد
شماره تلفن
04431942881
دکتر وحیده شاهدی فر
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی مواد
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی مهندسی مواد
شماره تلفن
دکتر مجید کاوانلوئی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی مواد
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی مواد
شماره تلفن
دکتر ربابه جعفری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی مواد
مدرک تحصیلی
دکتری
شماره تلفن
دکتر الهام ابراهیمی سرین دیزج
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی عمران
مدرک تحصیلی
دکتری عمران- محیط زیست
شماره تلفن
دکتر مریم یلداگرد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی شیمی
شماره تلفن
04431942866

Pages