امروز

پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

 

ترم 961  (جدید)
 
 

برنامه هفتگی/ آزمایشگاهی

برنامه امتحانی

سرفصل دروس

دروس پیشنهادی 

کارشناسی 

 دریافت فایل

ورودی ۹۳ و ماقبل

ورودی ۹۴

ورودی ۹۵ و ما بعد

کارشناسی ارشد و دکتری 

دریافت فایل   دریافت فایل

 

 
 

 

 

http://www.oshida.ir/images/docs/000007/n00007494-b.jpg

 اسامی دانشجویان ممتاز