امروز

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر طاهر ازدست
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی مکانیک
شماره تلفن
04431942854
دکتر ولی علی میرزالو
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی مکانیک
شماره تلفن
04431942852
دکتر امیرموسی اباذری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی مکانیک
شماره تلفن
04431942862
دکتر جعفر عبدالهی شریف
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی معدن
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی معدن
شماره تلفن
04431942891
دکتر حسن مومیوند
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی:
مهندسی معدن
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی معدن
شماره تلفن
04431942887
دکتر علی امامعلی پور
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی معدن
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی معدن
شماره تلفن
04431942883
دکتر فرنوش حاجی زاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی معدن
مدرک تحصیلی
دكترای زمين شناسي (ژئوشيمی سنگهای رسوبی)
شماره تلفن
04431942889
دکتر عطاءاله بهرامی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی معدن
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی معدن
شماره تلفن
04431942885
دکتر سجاد چهره قانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
مهندسی معدن
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی معدن
شماره تلفن
04431942838
دکتر سیف الدین موسی زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مهندسی معدن
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی
شماره تلفن
04431942890

Pages